Vi går i dybden med alt vedrørende foreninger, hjemmesider, nyheder og opdateringer på Foreningsnet.

Foreningens bestyrelse – opgaver og ansvar

Udgivet den 04/04/2016

Når foreningen har været igennem de første overvejelser, når foreningen stiftes, kan bestyrelsens arbejde endelig gå i gang. Men hvilke opgaver og ansvar ligger egentlig hos bestyrelsen?

Bestyrelsens arbejde kan opdeles i en række opgaver og ansvar:

Bestyrelsens funktion
Som bestyrelse er I valgt af generalforsamlingen til at lede foreningen året igennem. Derfor skal I være loyale mod de beslutninger og intentioner foreslår og træffer.

Vedtægter og foreningens udvikling
En forening udvikler sig over årene og dermed også foreningens formål og aktiviteter. Det kan betyde at der ikke længere er overensstemmelse med foreningens vedtægter – derfor er det vigtigt, at man ofte gennemgår vedtægterne og sikrer at de stadig passer til foreningens faktiske forhold.

Bestyrelsens konstituering
Der bør i foreningens vedtægter være fastlagt, hvordan bestyrelsen vælges og hvilke poster der er.

I nogle foreninger vælger generalforsamlingen blot et antal medlemmer – hvorefter bestyrelsen selv konstituerer sig med de nødvendige poster. I andre foreninger foreninger vælges formanden (måske andre poster) på selve generalforsamlingen.

En typisk bestyrelse består af en formand, næstformand, kasserer og sekretær og måske også andre poster.

Forretningsorden
Det kan være en god idé at udforme en forretningsorden, for at skabe en god ramme om bestyrelsens opgaver. Det er bestyrelsens spilleregler, som I selv udformer – men det kan være nyttigt at overveje følgende:

 • Frister for indkaldelse til møder
 • Krav til dagsordens udformning
 • Regler for beslutningsdygtighed – hvor mange skal være til stede?
 • Afstemningsregler
 • Opgavefordeling
 • Nedsættelse af (stående/ad hoc) udvalg
 • Optagelse, udsendelse og godkendelse af referat
 • Eventuel tavshedspligt
 • Økonomiopfølgning

Fordeling af ansvar og opgaver
Som udgangspunkt har en bestyrelse fælles ansvar for opgaverne, men det kan være en god ide at uddelegere ansvarsområder:

 • Hvem har ansvar for hvad?
 • Hvilke beføjelser har den ansvarlige?
 • Hvordan skal der rapporteres til bestyrelsen?

Skal nogle af opgaverne uddelegeres til folk uden for bestyrelsen, bør det også drøftes her. Det vigtigste er at få alle beslutninger udformet som konkrete aftaler.

Bestyrelsesprotokol
En bestyrelsesprotokol, hvor referater fra bestyrelsesmøder samles, kan være en god idé og et godt værktøj at følge op på møder med.

Ved hvert bestyrelsesmøde underskriver bestyrelsesmedlemmerne referatet og der vurderes, i hvilket omfang og hvordan medlemmer af foreningen orienteres om bestyrelsens beslutninger og arbejde.

Økonomi
Foreningens økonomi er bestyrelsens ansvar – delvist kasserens, der løbende overvåger økonomien, udfærdiger regnskab og kommer med forslag til budgetter – men det er den samledes bestyrelses ansvar at holde styr på økonomien. Det er en god ide løbende at få oversigter fra kasseren.

Tegningsret
Hvem har tegningsretten? Kan formand og kasserer alene underskrive eller skal den samlede bestyrelse godkende økonomiske transaktioner? I kan altid lægge et loft over for den dispositionsret, formand og kassereren har.

Forsikringer
Har I de rigtige og nødvendige forsikringer? Og er de økonomisk rigtige og relevante?

Har jeres forening ansatte medarbejdere – er det lovpligtigt med en arbejdsskadeforsikring – men der kan også være behov for andre typer forsikringer.

Det har aldrig været lettere.
Kom i gang med det samme og få jeres egen hjemmeside.
Klik her og få en gratis hjemmeside
Vi anvender cookies! Hvis du fortsætter på siden - accepterer du dette. Læs mere her... Accepter cookies