Vedtægter


§ 1.

Foreningens navn er Langelands Museumsforening.
Foreningens hjemsted er Langeland Kommune.

§ 2.

Foreningens formål er
- At styrke interessen for samt støtte og udvikle museumsarbejdet i Langeland Kommune

- At engagere borgerne i den lokale historie og kulturhistorie i samarbejde med Langelands Museum samt bistå med information mellem museet og borgerne.

Foreningen kan virke for sit formål gennem forskellige medlemstilbud og aktiviteter for offentligheden og kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper og iværksætte netværk. Foreningen kan samarbejde med andre med interesse for museumsdrift.

Foreningens geografiske arbejdsområde er fortrinsvis Langeland Kommune.

§ 3.

Enhver, der kan acceptere foreningens formål, kan blive medlem ved at betale det fastsatte kontingent.
Ønske om indmeldelse rettes til et medlem af foreningens bestyrelse.

Ved indmeldelse skal det kommende medlem oplyse sin eventuelle mail-adresse og bliver derved forpligtet til at modtage bindende foreningsmeddelelser, herunder indkaldelser til generalforsamling, via den oplyste mail-adresse. Medlemmet orienterer ved ændring af mail-adresse straks foreningen herom.
Foreningen er forpligtet til kun at anvende de oplyste mail-adresser til foreningsmeddelelser.

§ 4.

Foreningens drift og arbejdet med opfyldelsen af dens formål ledes af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer, der alle vælges af medlemskredsen blandt dens medlemmer.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsperiode går dog fra stiftelsesdatoen til stiftelsesårets udgang.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis med 3 og 2 årligt. Tillige vælges 2 bestyrelsessuppleanter, hver for en 1-årig periode.
Genvalg kan finde sted.
Udtræder et bestyrelsesmedlem af medlemskredsen, udtræder det samtidigt af bestyrelsen og afløses af en suppleant.

§ 5.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand og fordeler i øvrigt opgaverne mellem sig.
Bestyrelsen udpeger en kasserer, så vidt muligt blandt foreningens medlemmer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Formanden indkalder mødedeltagerne. Formanden giver forinden møderne de pågældende underretning om de emner, som skal behandles. Indkaldelse bør ske med mindst en uges varsel.
Formanden leder møderne og drager omsorg for snarlig protokollering af beslutninger og umiddelbart herefter forelæggelse af protokollatet for mødets deltagere til underskrift. Enhver deltager er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer er til stede.
Beslutninger træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 6.

I den daglige drift forpligtes foreningen af formanden eller af to andre bestyrelsesmedlemmer
Ved væsentlige større eller usædvanlige dispositioner kræves dog underskrift af mindst tre bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for forpligtelser indgået for foreningen.

§ 7.

Interessegrupper kan dannes af mindst tre medlemmer. Interessegrupper kan dannes omkring særlige opgaver eller emner, der er i overensstemmelse med foreningens vedtægter.
Interessegrupperne kan modtage støtte af foreningen og holder i øvrigt løbende bestyrelsen orienteret om deres arbejde.

§ 8.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes på Langeland én gang årligt efter 1. marts og inden udgangen af april måned. Indkaldelse hertil sker med mindst 14 dages varsel enten pr. mail til de oplyste mail-adresser eller pr. brev.
Følgende punkter skal optages på dagsordenen:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse
3) Revideret regnskab forelægges til godkendelse
4) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
5) Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
6) Fastsættelse af medlemskontingent for det løbende år
7) Indkomne forslag
8) Eventuelt, herunder mulig orientering fra interessegrupper dannet af foreningens medlemmer.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest 10 dage før den varslede generalforsamling. Bestyrelsen skal senest 5 dage før en generalforsamling orientere om forslag, som skal behandles på denne, såfremt forslagene ikke allerede er tilstrækkeligt omtalt i indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 9.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 1/4 af medlemskredsen udregnet efter medlemstallet ved sidste ordinære generalforsamling fremsætter skriftlig begæring herom indeholdende angivelse af de spørgsmål, som ønskes behandlet.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker uden unødigt ophold som til ordinær generalforsamling og med angivelse af dagsorden.

§ 10.

Ved afstemninger har hvert medlem én stemme. Medlemmer kan give skriftlig fuldmagt til et andet medlem til at møde og afgive stemme for sig.
En fuldmægtig kan højst repræsentere to medlemmer ved fuldmagt.
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed - evt. ved skriftlig afstemning efter dirigentens bestemmelse. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Ved afstemning om vedtægtsændringer gælder dog de særlige bestemmelser nedenfor i § 11. Det på en generalforsamling passerede protokolleres i hovedtræk og protokollatet underskrives af dirigenten.

§ 11.

Ændringer i nærværende vedtægter kan foretages på en generalforsamling, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for den foreslåede vedtægtsændring.
Opnås der ikke 2/3 flertal for en vedtægtsændring på en generalforsamling, men alene simpelt flertal for forslaget, er dette alligevel vedtaget, dersom der på en ekstraordinær generalforsamling afholdt senest 30 dage senere på ny opnås simpelt flertal for forslaget.
Ved indkaldelse til generalforsamlinger, hvor forslag om vedtægtsændring ønskes behandlet, skal medlemmerne samtidig med indkaldelsen have underretning om de påtænkte vedtægtsændringer.

§ 12.

Såfremt forholdene bevirker, at foreningen standser sin virksomhed, opløses den.
Den siddende bestyrelse har dog pligt til - forinden der tages skridt til opløsning - at forsøge arbejdet med opfyldelse af foreningsformålet fortsat bedst muligt.
Dette kan eventuelt ske ved omdannelse til eller sammenlægning med forening eller institution, som på Langeland forfølger lignende formål som beskrevet i § 2.
Lykkes sådanne bestræbelser ikke, skal den eventuelle formue og de arkivalier, som efter en opløsning måtte være i behold, i overensstemmelse med den fratrædende bestyrelses bestemmelse, anvendes til at støtte arbejde, som har lignende sigte som foreningens formål beskrevet i § 2. Kan dette ikke gennemføres, anvendes evt. formue almennyttigt til særlig støtte af Langelands Museums arbejde.

Supplerende noter

Således vedtaget 12. marts 2015.
Som dirigent: Som referenter:

Carsten Winther Karen Lollesgaard/Karsten West


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bemærkning: På generalforsamlingen den 12. marts 2015 ændrede foreningen navn fra "Museumsforeningen for Langeland" til "Langelands Museumsforening".
Endvidere udgik "Øhavsmuseet" af formålsbestemmelsen, § 2, og af § 12 sidste stk. og i stedet indsattes "Langelands Museum".